“Списание на Софийския университет за образователни изследвания” е онлайн издание на Университетския център за електронно обучение, представящо в четири броя годишно научни публикации на резултатите от изследвания в областта на образованието.

Списанието е наследник на “Списанието на СУ за електронно обучение”. Специално внимание редакционната колегия ще продължава да отделя на публикуването на резултати от изследвания, свързани със състоянието на електронното обучение във всички негови форми в България, а списанието ще е виртуална академична среда, която обединява общността на учени и преподаватели, работещи за създаване и прилагане на модели за електронно учене.

Водеща задача на списанието е да представя публикации на докторанти, постдокторанти и млади учени в рамките на проект «Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в Софийския университет», Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” както и на техни колеги от цялата страна, работещи в областта на педагогическите изследвания и електронно обучение.

Списанието публикува научни статии, обзори, рецензии на научни издания и информация за научни конференции, както на утвърдени български и чужди учени, така и на докторанти, представящи своите научни изследвания и части от своите дисертации.

“Списание на Софийския университет за образователни изследвания” ще представя материали, подредени в следните рубрики:

  • Студии и статии
  • Обзори и рецензии
  • Събития и проекти

Списанието публикува статии на български и на английски език.