Брой 1

Име Дата Автор Големина Сваляния Свали
Моделът „Технологично педагогическо предметно знание„ – теоретична рамка за педагогически изследвания в областта на подпомогнатото от технологиите обучение2013-05-08 17:40:00Румяна Пейчева-Форсайт320.79 kB1067Link
Колаборативни онлайн базирани студентски групи и създаване на учебни ресурси2013-05-08 17:30:00Иванка Мавродиева, Мария Стойчева, Николина Цветкова262.03 kB944Link
Същност на понятието учебен речев жанр и функциите му в обучението по писмена реч. Опит за типология на учебните речеви жанрове2013-05-08 17:20:00Татяна Ангелова227.52 kB1250Link
Психолого-педагогическа характеристика на студентите със специални образователни потребности2013-05-08 17:10:00Неда Балканска1.31 MB3121Link
Между вертикала и хоризонтала или модел за обвързване между професионалната квалификация и кариерното развитие на учителите2013-05-08 17:00:00Илиана Петкова216.46 kB3038Link
Електронно дистанционно обучение – съвременни перспективи пред студентите със специални образователни потребности2013-05-08 16:50:00Благовесна Йовкова250.37 kB1432Link
Образователна драма. Същност, особености и предизвикателства в началното училище2013-05-08 16:40:00Мария Николова233.55 kB2005Link
Влияние на съвременните ИКТ върху саморегулираното учене на докторанти в областта на педагогическите изследвания2013-05-08 16:30:00Вероника Козарева207.17 kB913Link