Editorial board

Pumiana Peytchefa-Forsyth - editor-in-chief

Reneta Bozhankiva – deputy editor

Vasija Delibaltova - deputy editor

Krassen Stefanov

Nikolay Tsanev

Elena Boyadzhieva

Blagovesna Yovkova