За авторите

АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Текстовете във всички рубрики на списанието са собственост на техните автори и се публикуват само и единствено с тяхно съгласие. Авторите носят отговорност и за решаването на въпросите за авторските права в случаите на предишни публикации на този текст по отношение на други техни издатели.

РЕДАКЦИОНЕН ПРОЦЕС

Списанието публикува статии на български и английски език, като всяка статия трябва да бъде предшествана от анотация и ключови думи на български и на английски език. Получените статии се рецензират от двама експерти и се представят на редакционната колегия за одобрение и включване в следващ брой на списанието. Неотговарящи на проблематиката, изискванията и стандартите статии се връщат на авторите им с препоръки за промяна. След приемането на материалите авторите ще бъдат помолени да попълнят формуляр за съгласие за публикуване в съответния брой на списанието.

ИЗИСКВАНИЯ за техническото оформяне на материалите за издаване в “Списание на Софийския университет за образователни изследвания”

І. Обемът на научните статии да не надхвърля 20 стандартни страници или общо 36 000 знака (заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията). Другите материали – рецензии, информация за събития и проекти, да не надвишават 10 стандартни страници или общо 18 000 знака. Материалите да бъдат изпращани в Word формат. В случай, че изпращате PDF файл, придружете го с втора версия на текста и приложенията към него в Word
формат.

ІІ. Материали на български език:

1. Текстът да има следния вид:

Заглавие – Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock

празен ред

Име и фамилия на автора – Times New Roman, size 12, Regular, Centered

празен ред

Анотация – не повече от 5 реда, Times New Roman, size 10

празен ред

Ключови думи – не повече от 6, Times New Roman, size 10

празен ред

Текст на материала – Times New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1,27cm

Литература – Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 1,27cm, Hanging by 1cm

Кратко представяне на автора/авторите – институция, позиция, контактни данни – Times New Roman, size 10

2. Цитирането вътре в текста да бъде във вида (Иванов 2000: 6) или (Иванов 2000: 6-11) или (Иванов 2000: 6, 9, 11), т.е. в скоби да бъдат посочени фамилията на автора, годината на издаване на цитирания източник, а след две точки да бъдат отбелязани страницата/страниците.

3. Литературата да бъде разположена в края на статията и да е оформена в азбучен ред (в последователност кирилица, латиница) по следния начин:

Петров и Атанасова 2001: Петров, П., Атанасова, М. Образователни технологии и стратегии на учене. С., 2001.

Ро Хауге 1994: Ро Хауге, Х. Към класификацията на така наречените „глаголни междуметия” в българския език. В Проблеми на социолингвистиката ІV. Социолингвистика и комуникация. Материали от ІV конференция по социолингвистика. София, 9-12.ІХ.1993, 9- 13, С., 1994.

Garrison et al. 1999: Garrison, D.R., Anderson, T., Archer, W. Critical inquiry in a text based environment: computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2 (2-3): 87-105, 1999.

Malone & Lepper 1987: Malone, T.W., Lepper, M.R. Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations for learning. In R.E. Snow & M.J. Farr (Eds.), Aptitude, Learning and Instruction III: Conative and Affective Process Analyses (pp. 223-253). Hilsdale, NJ: Erlbaum, 1987.

Чрез курсив се откроява заглавието на монография, периодично издание или сборник.

За разграничаване на повече от едно издание на автора от една и съща година използвайте буквите а, б, в (съответно a, b, c).

При цитиране на източници от Интернет да бъде посочена и датата на достъп по следния начин: (19.02.2013).

4. Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страницата. Графиките и таблиците да бъдат номерирани и озаглавени.

5. Благодарности или посочване на подкрепяща организация, фондация и др. се изписват в самия край на материала.

ОБРАЗЕЦ

ІІІ. За публикациите на английски език следвайте стандарта на MLA (Modern Language Association).

ІV. В края на материала да бъде добавено:

Кратко представяне на автора/авторите – институция, позиция, контактни данни – Times New Roman, size 10.